Cmentarz

Kancelaria Cmentarna

62-500 Konin, ul. Kolska 67A czynna:

 w poniedziałek 15.00 - 17.00

wtorek, środa, czwartek, piątek  10.00 - 12.00

tel. 518 014 823

kancelaria-cmentarz@fara.com.pl

REGULAMIN CMENTARZA NA ULICY KOLSKIEJ W KONINIE

1.Cmentarz Parafialny położony jest przy ul. Kolskiej w Koninie i służy jako miejsce pochówku parafian z Parafii: św. Bartłomieja w Koninie, św. Marii Magdaleny w Koninie, Miłosierdzia Bożego w Koninie i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brzeźnie. Plan Cmentarza z ustalonymi oznaczeniami i granicami kwater stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Pochowanie na cmentarzu osoby, która mieszkała poza wymienionymi parafiami wymaga zgody proboszcza zarządzającego cmentarzem.
2.Zarządcą Cmentarza jest Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koninie pw. św. Bartłomieja, a bezpośrednio w jego imieniu administruje cmentarzem upoważniony administrator cmentarza.
3.Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach:
-od godz. 7 do 22 w okresie od 1 kwietnia do 30 września,
-od godz. 7 do 18 w okresie od 1 października do 31 marca (z wyłączeniem dnia Wszystkich Świętych w czasie, którego cmentarz jest otwarty od godz. 7 do momentu opuszczenia cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby).
4.Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
5.Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 7 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup.
6.Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.
7.Firma zajmująca się ochroną cmentarza, zatrudniony przez Zarządcę Cmentarza - grabarz oraz administrator cmentarza upoważnieni są do: kontrolowania zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdów wjeżdżających, wyjeżdżających, wwożących i wywożących ładunki, oraz firm wykonujących prace na terenie cmentarza.
8.Podmioty gospodarcze mogą wjeżdżać i świadczyć usługi na terenie cmentarza tylko w dni robocze, wjazd od godz. 7 do 15, wyjazd do godz. 16. Za wjazd na teren cmentarza pobierana jest opłata.
9.Wszelkie prace budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarza przez firmyi osoby fizyczne wymagają zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z administratorem cmentarza.
10.Wykonawcy robót budowlanych i renowacyjnych na terenie cmentarza zobowiązani są do:
a)bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz ustaleń zawartych w zezwoleniu na wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarza,
b)okazywania zezwolenia na prace pracownikom ochrony cmentarza, grabarzowi lub administratorowi cmentarza,
c) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7 do 16,
d) zabezpieczenia organizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności do:
-ustawienia tablicy informacyjnej zawierającej: nazwisko i imię i adres właściciela firmy, ustawienie tablic ostrzegawczych, np. „Uwaga - głębokie wykopy”; ustawienie tablic nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałe z nienależytego zabezpieczenia terenu,
-przestrzegania ustalonego sposobu transportu materiałów budowlanych,
e) zakończenia robót w terminie jednego miesiąca od daty wydania zezwolenia potwierdzonego protokołem odbioru sporządzonym przy udziale administratora cmentarza.
11.Ustawianie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury i itp. może nastąpić tylko po wcześniejszym-pisemnym uzgodnieniu z administratorem cmentarza.
12.Zabrania się:
-przebywania osób na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
-spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie,
-wprowadzania zwierząt,
-niszczenia zieleni,
-niszczenia lub samodzielnego przemieszczania elementów małej architektury,
-wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,
-prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.
-przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na terenie cmentarza bez zabezpieczeń np. w postaci folii, blachy, papy itp.
-demontażu ogrodzenia cmentarza w celu wjazdu na jego teren albo w celu dowozu materiałów budowlanych.
13.Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę.
14.Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowania się do organizacji ruchu przyjętej przez administratora cmentarza.
15.Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza określa oddzielny dokument Zarządcy Cmentarza zaopiniowany przed jego wprowadzeniem w życie przez Radę Parafialną.
16.Każdy grób musi posiadać ustaloną jedną osobę będącą dysponentem grobu.
17.Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza dysponent grobu na okres 20 lat oraz utrzymuje grób w należytym stanie, dba o czystość i porządek w jego obrębie, respektuje prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawo do zachowania pamięci.
18.Zmiana dysponenta grobu może być dokonana wyłącznie w następujących przypadkach:
a)po upływie 20 lat, w czasie dokonywania powtórnej opłaty – na wniosek dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta;
b)przed upływem 20 lat – za zgodą dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta;
c)na podstawie postanowienia Sądu o zmianie dysponenta grobu,
d)jeśli dysponent grobu nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jego pochowania;
e)jeśli nie żyje dysponent grobu i osoba, która dokonała jego pochowania, obowiązuje okres rocznej karencji – czas na zgłoszenie się krewnych zainteresowanych dalszą pielęgnacją grobu, ze względu na cześć dla osoby zmarłej;
f)jeśli po upływie 20 lat od chwili pochowania i po upływie rocznej karencji nie zgłosi się nikt, miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza, celem dokonania następnych pochówków;
g)w przypadku uiszczenia opłaty przez osobę, która nie jest spokrewniona z osobami pochowanymi w grobie w stopniu określonym w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, opłata zostanie przyjęta bez prawa dysponowania grobem;
h)w przypadku ekshumacji zwłok lub szczątek przed upływem terminu na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi a miejsce pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza
19.Niezależnie od powyższego uregulowania jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek ) albo wartość artystyczną.
20.Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Ustawienie nagrobka nie zmienia kwalifikacji grobu i pozostaje grobem ziemnym do którego mają zastosowanie przepisy odnoszące się do grobów ziemnych. Dysponent grobu zobowiązany jest uzyskać zgodę Zarządcy Cmentarza na budowę nagrobka. Dysponent grobu przedstawia w tej sprawie wniosek na druku ustalonym przez Zarządcę Cmentarza zawierający projekt nagrobka, jego wymiary i koszt wykonania oraz napisy, które powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego. Wniosek zawiera również informacje o podmiocie gospodarczym wykonującym usługę potwierdzone przez właściciela zakładu.
21.Wymiary grobów i odstępów między nimi:
a) dla zwłok dzieci do lat 6:długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m;
b)dla pozostałych zwłok:długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość l,7m, odstępy - od każdego boku po 0,5 m;
c)groby rodzinne przeznaczone do składania trumien w kierunku poziomym: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy od każdego boku po 0,5 m;
Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
22.Wszelkie prace przy nagrobkach o charakterze zabytkowym wymagają zezwolenia właściwego Konserwatora Zabytków.
23.Istnieje możliwość dokonania rezerwacji za zgodą Zarządcy Cmentarza, wolnego miejsca pod grób:
-miejsce zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów,
-prawo do miejsca zarezerwowanego podlega takim samym opłatom, jak miejsce zajęte pod grób, nie można rościć sobie praw do samowolnie zarezerwowanego miejsca bez pisemnej zgody Zarządcy Cmentarza, określającego wniesienie opłaty. Miejsca samowolnie zarezerwowane podlegają opłacie w wysokości jak za pierwsze udostępnienie miejsca grzebalnego.
24.Wszystkie groby znajdujące się w obrębie administracyjnym cmentarza powinny posiadać założoną kartotekę. W kartotece grobu należy uwzględnić następujące dane:
-symbol kwatery, nr rzędu i numer grobu,
-dane opiekuna grobu,
-dane pochowanych zmarłych osób,
-opis grobu, istniejących drzew, krzewów, ławek, bruku wokół pomnika, itp.
-adnotacje o wniesionych opłatach.
25.Dla załatwiania spraw związanych z cmentarzem ustala się wzory druków, które są dostępne w kancelarii cmentarnej i na stronie internetowej parafii.
26.Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
-na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
-na zarządzenie prokuratora lub sądu,
-o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę Cmentarza na 3 dni przed ustalonym terminem.
27.Wsprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
28.Regulamin wywiesza się na tablicy ogłoszeń umieszczonej na cmentarzu parafialnym oraz przekazuje się za pisemnym potwierdzeniem odbioru dysponentowi grobu.
29.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.
Proboszcz Parafii
Ks. prał. Tomasz Michalski

Menu