18 Marzec 2018   imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward
CMENTARZ / DZIERŻAWA

DZIERŻAWA GROBU NA CMENTARZU NA ULICY KOLSKIEJ W KONINIE 

 Groby ziemne - zwykle, u wezgłowia mogiły wbija się krzyż oraz tablicę z napisem wskazującym imię i nazwisko zmarłego, wiek, itp. Niektóre mają kamienne nagrobki inne nie. Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego, czyli nie można użyć go wcześniej do pochowania innej osoby. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo użyć grób do pochowania innej osoby. 

Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. /Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1989, nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2./ 
 
W wielu przypadkach zarządcy cmentarzy wyznaniowych nie domagają się opłat po upływie 20 lat. Nie korzystanie jednak z tego prawa nie oznacza rezygnacji z niego. Zarządcy nie mają obowiązku bowiem szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie. /Por. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r., III CZP 17/77./